Webové stránky pracoviště

https://knihovna-fa.webnode.cz/

Činnost

Knihovna Fakulty architektury poskytuje veřejné knihovnické, informační a související služby nejen studentům a zaměstnancům fakulty, ale také dalším zájemcům z VUT, jiných vysokých škol i z řad široké odborné veřejnosti.
Knihovní fond tvoří dokumenty především z oblasti architektury, umění, urbanismu, stavebnictví a geografie, z velké části je zastoupena kvalitní zahraniční literatura. V současné době má fond přes 13 000 svazků v uzavřených skladištích a kolem 3 000 dokumentů je zpřístupněno ve volném výběru ve studovnách.
Knihovna zajišťuje akvizici a zpracování knihovního fondu, prezenční i absenční výpůjční služby, včetně zprostředkování výpůjček meziknihovních a mezinárodních meziknihovních, dále přístup k elektronickým informačním zdrojům, reprografické služby, informační, konzultační, referenční a rešeršní služby a informační vzdělávání uživatelů.